Parkimisest

15 Märts 2023 (10:00:00)

Sõidueksamil hinnatakse harjutusi kui sõiduki käsitsemise oskust. 

Eksamineerimise määruse nr

50 lisas 3 on kirjas, et parkimist võib kontrollida kahte moodi. „Parkimine manöövriga“ on

kohustuslik ning „Parkimine rööpselt“ on valikharjutus. 

 „Parkimine manöövriga“ puhul on harjutuse sisuks:

auto parkimine pöördega vasakule või paremale parkimiskohale. Sõidu suuna võib määrata

eksamineerija. 

Auto paiknemist võib korrigeerida selliselt, et on aru saada juhi kavatsusest

valitud parkimiskohta kasutada. 


Eksami mittesooritamise aluseks on harjutuse puhul: 
• auto ei paikne manöövri lõppedes liiklusseadusest tulenevate nõuete kohaselt; 
• auto parkimine parkimiskohta tähistaval teekattemärgisel; 
• auto vale parkimine.

Seejuures tuleb olla tähelepanelik, sest paralleelselt hinnatakse ka üldisi liiklemise oskusi.

Näiteks ei tohi ära unustada, et parklas on üldjuhul kahesuunaline liiklus või kui on

ühesuunaline liiklemine, siis tuleb ka vastavalt olukorrale liigelda jms. 


„Parkimine rööpselt“ puhul on harjutuse sisuks:

Parkida auto rööpselt ja nõuetekohaselt ning seejärel sõita parkimiskohalt välja. Parkimiskoht

võib olla tähistatud teekattemärgisega või olla tähistamata. 

Sõidu suuna võib määrata

eksamineerija, kuid ei pea määrama. Sõidu suuna all on mõeldud seda, et manöövrit alustatakse

kas liikudes parkimiskohale edaspidi või tagurpidi liikudes. 


Eksami mittesooritamise aluseks olevad vead on: 
• auto ei paikne manöövri lõppedes liiklusseadusest tulenevate nõuete kohaselt; 
• auto parkimine parkimiskohta tähistaval teekattemärgisel; 
• auto parkimine sõiduteed tähistavale äärele*; 
• auto vale parkimine (näiteks teise auto blokeerimine, autost ei ole võimalik väljuda). 
Harjutuste tegemisel tuleb olla tähelepanelik, sest paralleelselt hinnatakse ka üldisi liiklemise

oskusi. Näiteks tuleb tagada teeandmise kohustuse täitmine jms. Harjutuste aega hakatakse

arvestama, kui eksamineeritav on öelnud, et ta on valmis alustama. 

Hinnanguid hakkab

eksamineerija andma alles siis, kui eksamineeritav on öelnud, et ta on harjutuse lõpetanud! Kui

harjutuste tegemise jaoks mõeldud aeg saab läbi, siis loetakse eksam mittesooritatuks ja

eksamineerijal puudub kaalutlusõigus.

Harjutuse käigus on eksamineeritaval õigus reguleerida peegleid, käia väljas vaatlemas,

korrigeerida sõiduki asendit selliselt, et oleks aru saada soovist jätkata valitud koha kasutamist.

Juhul kui selgub mingi asjaolu, mis raskendab või takistab valitud parkimise koha kasutamist,

siis võib eksamineeritav oma tegevust põhjendades valida ka muu koha. Hinnangute andmisel

arvestab eksamineerija tervikut, kuid see koosneb detailidest. Juht peab oma tegevusest ja selle

tagajärgedest olema igal ajahetkel teadlik ning olema ka võimeline vajadusel selgitama oma

tegevuse või tegevusetuse motiive.