B-kategooria sõiduõpetaja

Ohutuskontrolli alased küsimused

29 Veebruar 2020 (08:00:00)

Auto ohutuse kontrolli käigus esitab eksamineerija eksamineeritavale järgmised küsimused:

 1. Palun näidake, kuidas Te kontrollite sõiduki suunatulede töökorras olekut?
 2. Palun näidake, kuidas Te kontrollite sõiduki ohutulede töökorras olekut? (click)
 3. Palun näidake, kuidas Te kontrollite piduri töökorras olekut?
 4. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite sõiduki piduritulede töökorras olekut?
 5. Palun avage autokapott? (kliki) Sellisel juhul on teine küsimus mootoriruumis olevate igapäevaste agregaatide kohta. Mootoriruumi kaane sulgemine (kliki).
 6.  Palun näidake, kus asub auto klaasipesuri anum/mahuti? (kliki vaatamiseks)
 7. Palun näidake, kuidas ja kuhu tuleb lisada vajaduse korral klaasipesuri vedelikku? (kliki vaatamiseks)
 8. Palun kirjeldage, kuidas saab kontrollida õlitaset (kliki)?
 9. Palun näidake kuidas Te avate kütusepaagi luugi? (click)
 10. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite rehvide korrasolekut? (click)
 11. Palun kirjeldage, kuidas Te kontrollite seisupiduri töökorras olekut?
 12. Palun näidake, kuidas Te kasutaksite vajadusel (nt vihmase ilma korral) klaasipühkijaid? (kliki vaatamiseks)
 13. Palun näidake, kuidas Te saaksite vajadusel klaasi pesta? (kliki vaatamiseks)
 14. Palun näidake, kuidas Te reguleerite salongi temperatuuri? (click)
 15. Palun näidake, kuidas toimite, kui autoaknad on jääs või udused? (click
 16. Palun näidake, kuidas saab autol vajadusel tagumisi udutulesid sisse lülitada? (kliki)
 17. Palun näidake, kuidas saab autol vajadusel kaugtulesid lülitada? (click)
 18. Palun näidake, kuidas veenduda auto helisignaalseadme töökorras olekus?
 19. Palun näidake, kuidas sisse lülitada tagumise akna soojendus? (tagaklaasi sooendus)
 20. Palun näidake, kuidas sisse lülitada peeglisoojendus? (kliki vaatamiseks)
 21. Palun kirjeldage, kui palju on hetkel kütust paagis? (click)
 22. Palun näidake, kuidas juht kontrollib kaasreisijate valmisolekut sõidukiga liikumiseks?
 23. Palun näidake, kuidas peab reguleerima peatugesid? (kliki)
 24. Palun näidake, kuidas peab turvavöö olema õigesti kasutusel? (click)

Levinumad vead, mis põhjustavad eksami negatiivse tulemuse on:

 • Puudulik iseseisev liiklusolukorra jälgimine, mis väljendub eelkõige liikluskorraldusvahendite mitte tähele panemises.
 • Puudulik auto käsitsemine, mis väljendub auto gabariidi tunnetuse puudumises või auto juhtimisseadmetega mitte hakkama saamises, oskamatuses kiirendada.
 • Oskamatus sooritada parkimisharjutust. Eriti aga iseseisev tühja parkimiskoha leidmine ja ebaõnnestunult pargitud auto asendi korrigeerimine.
 • Vähene maanteesõidu kogemus, mis väljendub ebaõiges kiiruse valikus, puudulikus kiirendus- ja aeglustusradade kasutamises.

Eksamisõiduki (Opel Astra) kasutusjuhend (laadi alla)

Määruse muudatused

16 Jaanuar 2020 (20:49:27)

 1.02.2020. aastal muutub rida määruseid, mis puudutavad
 eksamineerimist ning on leitav siit

     * Üldist


 1.1 Neile õpilastele, kes alustavad autokoolis õppimist pärast 01.
 veebruari,  kestab B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme
 koolitus minimaalselt neli nädalat, aga see sõltub eelkõige autokooli
 võimekusest õppetöö planeerimisel. Õppeprotsessi raames läbitakse
 vähemalt 30 sõidutundi ning 28 teooriatundi.

 1.2 Need, kes alustavad õpinguid enne 1.02, siis nemad saavad õppida
 veel vana õppekava järgi, aga teooria- ja sõidueksamile tulevad juba
 uue, kehtiva määrus nõuete järgi. Isik, kes on alustanud õpinguid
 enne 2020. aasta 1. veebruari, kuid mitte varem kui 2019. aastal, võib
 õpingud läbida õpingute alustamise ajal kehtinud mootorsõidukijuhi
 ettevalmistamise õppekava alusel.

 1.3 Kõik pärast 1.02 teooria- ja sõidueksamitele tulijad teevad
 eksameid uue korra järgi, olenemata sellest millal on kool lõpetatud.

       * Teooriaeksam

 2.1 Liiklusteooriaeksamile jäävad samad küsimused, mis on kasutusel
 alates 3.06.2019. Küsimuste teemadeks on endiselt liiklusreeglid,
 liiklusohutus, liikluspsühholoogia ning sõiduki tehnoseisundi
 temaatika (tehno ja muud kategooria). Küsimusi lisandub jooksvalt
 juurde ja andmemaht on juba päris suur. B-kategooria riikliku
 teooriaeksami küsimustele vastamiseks on endiselt kuni 30 minutit, kuid
 lisandub 10 küsimust ehk kokku tuleb vastata 40 küsimusele.

 Maksimaalne vigade arv riiklikul teooriaeksamil on viis, kuid tulevad
 teatavad erisused. Nimelt on teooriaeksami suurim erisus küsimuste
 olulisuse hindamises. Kui seni oli maksimaalne vigade arv neli,
 olenemata teemaplokist, kus vead tehti, siis edaspidi on erisus
 liiklusohutuse kategooria küsimustes. Tegemist on küsimustega, mis
 kirjeldavad liiklussituatsioone, kus reaalses liikluses võib keegi viga
 saada või hukkuda. Neile vastamisel võib teha maksimaalselt ühe vea.
 Seega maksimaalne vigade arv on teooriaeksamil viis sellisel juhul, kui
 liiklusohutuse alastes küsimustes ei ole üle ühe vea. Juhul kui
 liiklusohutuse kategoorias ei tehta ühtegi viga, siis sooritatuks
 loetakse teooriaeksam, kus ülejäänud kolmes kategoorias on
 maksimaalselt kuni viis viga.

 Juhul kui liiklusohutuse kategoorias tehakse üks viga, siis sooritatuks
 loetakse teooriaeksam, kus ülejäänud kolmes kategoorias on
 maksimaalselt kokku kuni neli viga. Sellise näite korral ei või olla
 ülejäänud kolmes kategoorias viis viga seepärast, et vigade koguarv
 tuleks sellisel juhul kokku kuus, kuid maksimaalne koguvigade arv on
 B-kategooria riiklikul teooriaeksamil viis.  Juhul kui liiklusohutuse
 teemaplokis on kaks või enam viga, siis on teooriaeksami tulemus
 mittesooritatud (isegi siis, kui ülejäänud kolmes teemaplokis pole
 ühtegi viga). Järelikult võibki olla olukord, kus ühel juhul on
 näiteks viie veaga teooriaeksam sooritatud ning teisel juhul kahe veaga
 eksamitulemus mittesooritatud.

 2.2 Alates 1.04 võimaldame juhikandidaatidele teooriaeksamile
 registreerumist pärast teooriaõppe lõppu. Selleks peab kool saatma
 andmed registrisse pärast kooli teooriaõppe lõppu. See võimalus on
 vabatahtlik ja seda ei pea kasutama. Teooriaeksamile võib tulla ka
 hetkel kehtiva korra järgi, kus kool on lõpetatud ja tunnistus
 väljastatud.

       * Sõidueksam

 3.1 Üldiseks sõidueksami kestuseks kehtestatakse vähemalt 45 minutit.
 B-kategooria piiratud juhtimisõiguse ja AM-kategooria puhul jääb
 kehtima vähemalt 25 minutit. Ka A-, A1- ja A2-kategooria sõidueksamite
 kestus, mis senise 35 minuti asemel muutub 45 minutiks.

 3.2 Muudatusena kaotatakse kohustus võtta B-kategooria sõidueksam
 vastu Maanteeametile kuuluva eksamiautoga. Muudatus võimaldab
 sõidueksamit sooritada ka juhi koolitajale kuuluva sõidukiga, kui see
 vastab määruse sätestatud nõuetele. See muudatus kehtib nii manuaal-
 kui ka automaatkastiga sõidukile. Sellisel juhul istub sõiduõpetaja
 ees ja eksamineerija sõiduki tagaistmel. Teised variandid ei ole
 lubatud. Kaamera paigaldab sõidukisse eksamineerija ning muud
 salvestusseadmed ei ole lubatud. Kui eksam viiakse läbi autokooli või
 muu sõidukiga, siis teavitab eksamineerija eksamineeritavat suuliselt
 salvestusseadmete olemasolust ja töötamisest. Salvestise vaatamisel
 juhindume ikka - andmesubjektil on eksamisalvestisele juurdepääs
 kirjaliku põhjendatud taotluse alusel, mis esitatakse Maanteeameti
 eksamikeskuse juhatajale. Eksamisalvestuse vaatamise aeg lepitakse kokku
 eksamikeskuse juhatajaga.

 3.3 Kui isik, kes tohib sõita üksnes automaatkäiguvahetusega
 sõidukiga, sooritab täiendava juhtimisõiguse kategooria
 mootorsõiduki või autorongi sõidueksami manuaalkäigukastiga
 sõidukiga, siis uuel väljastataval juhiloal koodi 78 (piirang
 automaatkäiguvahetusega sõiduki kasutamiseks) enam ühegi kategooria
 puhul ei märgita. Kui juhtimisõiguse taotleja omab juba
 manuaalkäigukastiga B-, BE-, C-, CE-, C1-, C1E-, D-, D1- või
 D1E-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ning on edukalt sooritanud
 täiendava auto või autorongi kategooria juhtimisõiguse saamiseks
 nõutava sõidueksami automaatkäiguvahetusega sõidukiga, siis ei kanta
 juhiloale koodi 78.

 3.4 Alates 1.04 on autokoolil võimailik soovi korral läbi MNT
 e-teeninduse registreerida oma õpilased sõidueksamile. Selleks:

       * Eksamikeskus peab olema avanud koolile võimaluse aja broneerimiseks
 ( info koolidele eraldi, et kuidas seda teha)
       * Juhikandidaat peab olema MNT e-teeninduses andma koolile volituse
 (volituse vorm olemas e-teeninduses) oma andmete töötlemiseks ja
 õigused enda registreerimiseks
       * Kool maksab juhikandidaadi eest riigilõivu
       * Kool saab ise kolm päeva enne eksami toimumist eksamineeritavaid
 vahetada.

 Info registreerimise kohta edastame eraldi koos juhendiga.

 3.5 Harjutused ja hindamine on saadaval määruses, koolidel on info
 olemas ja seda siin lahti kirjutama ei hakka.

       * Õppimine koolis

 4.1 Lisatakse võimalus asuda mootorsõidukijuhi koolituskursusele
 õppima ka isikutel, kes soovivad oma oskusi ja teadmisi täiendada muul
 juhul kui kehtivas määruses toodud juhtimisõiguse taastamine.
 Tegemist on õppega kui isikul on olemas kõik tingimused eksamite
 sooritamiseks ja juhiloa taotlemiseks (välisriigi juhiloa olemasolu,
 koolituskursus on läbitud ja isik soovib enne eksameid end täiendada,
 juhtimisõiguse taastamine jms). Sellisteks olukordadeks võib olla ka
 juhtimisõiguse kategooria laiendamine või välisriigis välja antud
 juhiloa vahetamine Eesti juhiloaks. Nimetatud olukordades ei ole
 määruse kohane koolituse läbimine kohustuslik aga isikul võib
 tekkida soov enne juhtimisõiguse kategooria laiendamist või juhiloa
 vahetamist saada õpet autokoolist. Samuti on võimalik juhtimisõiguse
 omamisel, kuid näiteks pole pikalt autorooli sattunud, minna autokooli
 õppesõitu.

       * Eeltoodu võimaldab koolidel registreerida selline õpilane
 õppegruppi.

       * Jätkuõpe

 5.1 Alates 1.02, kui eksamineeritav ei soorita sõidueksamit kolmandal
 korral, siis suunatakse ta autokooli jätkuõppele, kus ta peab läbima
 vähemalt kaks sõidutundi. Uuele sõidueksamile saab registreerida
 pärast jätkuõppe läbimist. Sellekohane teade kuvatakse teenindajale
 kui ka juhikandidaadile e-teeninduses, et enne ei saa sõidueksamile
 registreerida, kui jätkuõpe on läbitud ja kool on selle kohta andmed
 registrisse saatnud. Jätkuõpet võib läbida suvalises autokoolis.

 Näiteks: kui isik on eelnevalt mittesooritanud 3 sõitu, 4. eksam on
 peale 01.02 ja jätkuõppele läheb peale 6. mittesooritamist?

 Jah, alates 01.02 hakatakse nullist lugema, ehk siis 4,5,6 kukub läbi
 ja siis läheb kooli.

 Jätkuõppe eesmärgiks ei ole pelgalt sõidutund, vaid juhikandidaadil
 on soovitav oma eelnevad sõidueksami raportid koolile esitada ja
 õpetaja koostab seal esile toodud puuduste osas plaani, mida on vaja
 jätkuõppe raames harjutada, korrata. Määruses on toodud miinimum
 tundide arv.

       * Sõidueksami kaart

 6.1 Sõidueksami kaarti täiendatakse ka vaidlustamisviitega.
 Haldusmenetluse seaduse § 57 lõike 1 kohaselt on nõutud, et
 haldusaktis peab olema viide haldusakti vaidlustamise võimaluste, koha,
 tähtaja ja korra kohta. Mis tähendab, et isikul on eksami
 vaidlustamise info kaardil olemas ja ta saab selle kätte MNT
 e-teeninduse postkastist. Kindlasti suunata inimesi sõidueksami kaarti
 lugema, kuna see muutub oluliselt informatiivsemaks.

       * Kõik muudatused MNT kodulehel eksamite kohta viime sisse jooksvalt
 ja lisame ka õppematerjali, mida saate kasutada. Koduleht on „elav“
 ja sinna lisandub pidevalt informatsiooni.
       * Soovitan uue määruse valguses esimestel sõidueksamitel (olenemata
 kategooriast) võimalusel kaasa sõita, osaleda, et saada ülevaade
 eksamil toimuvast, harjutustest ja hindamisest. Kui tekib küsimusi,
 siis kogun need kokku ja saadan infoks kõikidele.
       * Palun lugeda uued õigusaktid läbi ja tutvustada neid ka
 õpilastele.

 Lugupidamisega
 Tarmo Vanamõisa
 Eksamiosakonna juhataja
 Maanteeamet

Head uut aastat!

1 Jaanuar 2020 (00:03:00)

Head uut aastat! 

Soovin sõpradele, liikmetele ja koostööpartneritele edukat uut aastat!

Häid jõule!

22 Detsember 2019 (07:42:57)

Soovin rahulikke jõule ja meeleolukat aastavahetust. Uute kohtumisteni!

Säästliku sõidu nõuanded

4 August 2019 (06:43:33)

Sõitke igal võimalusel ühtlase kiirusega, hoidke gaasipedaal paigal.

Kõige suurem on kütusetarve olukordades, kus vajame mootorilt suurt võimsust. Need on kiirendused ja seisva autoga sõidu alustamised. Seega tuleb liiklejana näha varakult ette liiklusolukordi, teha plaan ning sõita nii, et ei esineks tarbetuid seisma jäämisi, kiirendusi ega pidurdusi.

Et näha olukordi ette ja oma tegevust planeerida tuleb pidevalt hoida oma ja ees sõitva auto vahel piisavat vahekaugust. See väldib sagedasi pidurdusi, me ei sõltu eessõitjast ning saame liigelda ühtlase kiirusega.

Piisava pikivahe hindamiseks soovitan lugeda sekundeid kohani, kus lugemise alguseni asus ees sõitev auto.Me ei tohiks jõuda sellesse kohta vähem kui kahe sekundi pärast.Enamast öeldakse, et piisavat pikivahet on raske hoida, kuna teised sõidukid tulevad vahele. Normaalne liiklus eeldabki seda, et vajaduse korral võimaldame enda ees sõitjatel sõidurada vahetada.

Vältimaks tarbetuid seisma jäämisi tuleb sobitada sõidukiirust selliselt, et enne foori jõudmist süttib roheline ning ülekäigurajani jõudmist jõuab jalakäija üle tee.

Kui olete sunnitud kiirust vähendama või seisma jääma, osake aeglustades vähendada kütuse hetkekulu nullini. Selleks vabastage aeglustamisel gaasipedaal sidurit kasutamata ning vajadusel pidurdage ilma sidurile vajutamata, kuni pöördelugeja näit jõuab mootori tühikäigu pöörete lähedale.

Kui pidurdades on mootori väntvõlli pöörded lähenenud 1000-le, tuleb edasisel aeglustamisel vajutada siduripedaali alla, et mootor ei seiskuks.

Kiirendada ei tohi maksimaalselt gaasi vajutades. Kiirendamine peab toimuma küll kõrgemate pööretega, kuid mitte ületama 2/3maksimaalsetest. Nii on mootori vedu kerge ja kiirendamine toimub lühemat aega.

Madalate pöörete ja suure käiguga kiirendamine viib silindris kütuse ja õhu vahekorra liiga rikkaks ning nii jõuülekanne kui mootor saavad ülekuurmuse.

Kui soovitud kiirus on saavutatud juba teise käiguga, võib jätta kolmanda käigu vahele ning sisse lülitada kohe neljanda, jättes gaasipedaali piisavalt kõrgele, et kiirendamine ei jätkuks. Kui suure käiguga ei kiirendata, on kütuse hetkekulu tasasel teel linnasõidul 2 – 4 l/100 km.

Kütusekulu suureneb oluliselt, kui sõidetakse üle 100 km tunnis. Kütust läheb rohkem ka siis, kui autol on pakiraami rest, katusel veos, avatud aknad, sõidetakse vastutuult suure kiirusega, liiga madala rehvirõhuga, peal jäänud piduritega, esisilla valede seadenurkadega või vedades pakiruumis kaasa esemeid, mis ei peaks seal olema.

Kütusekulu sõltub teekonna planeerimisest: saab ju vältida ummikuid, valida parema teekattega tänavaid, mitte sõita ebatasasustel või vett täis veerennides.

Kõige enam (kuni 3 L /100 km) mõjutavad kütusekulu juhi valed sõiduvõtted.

 

Kalju Aun

 

Mida tähendavad need märgid näidikupaneelil

1 Juuni 2019 (08:18:05)

Vaatame põhilised märgid üle:

1. Eesmised udutuled

2. Roolivõimendi rike

3. Tagumised udutuled

4. Klaasipuhastusvedeliku madal tase

5. Piduriklotsid kulunud

6. Püsikiirushoidik sisse lülitatud

7. Suunatuled

8. Lähituled sisse lülitatud

9. Madal temperatuur

10. Infosüsteemis on teadaanne

11. Eelsüüteküünlad töötavad

12. Talvine sõiduseade

13. Võtmevaba süsteem

14. Võtmevaba süsteem ei tuvasta võtit

15. Võtme patarei vajab vahetust

16. Ohtlik distantsi vähenemine eessõitva autoga

 

17. Vajuta sidurit

18. Vajuta pidurit

19. Rooliratta blokeering

20. Kaugtuled

21. Madal rõhk rehvides

22. Välisvalgustuse indikaator

23. Valgustuse viga

24. Stopptuli ei tööta

25. Õhufiltri viga

26. Konksu hoiatus

27. Reguleeritava vedrustuse hoiatus

28. Sõidureast lahkumise hoiatus

29. Katalüsaatori ülekuumenemine

30. Turvavöö kinnitamata

31. Seisupidur aktiveeritud

32. Viga aku töös

 

33. Parkimisassistent

34. Auto vajab teenindusse sõitmist

35. adaptiivsed esituled

36. Tulede korrektori viga

37. Tagaspoileri viga

38. Kabrioleti katuse viga

39. Turvapadja viga

40. Käsipidur

41. Vesi kütusefiltris

42. Turvapadi deaktiveeritud

43. Viga süsteemis

44. Lähituled

45. Õhufiltri ummistus

46. Ökonoomse sõidu režiim

47. Nõlvalt laskumise assistent

48. Jahutusvedeliku temperatuur liiga kõrge

 

49. ABS ei tööta

50. Viga kütusefiltris

51. Uks lahti

52. Kapott pole kinnitatud

53. Kütust vähe

54. Viga automaatkäigukasti töös

55. Kiirusepiiraja

56. Vigane amortisaator

57. Õlisurve madal

58. Tuuleklaasi soojendus

59. pagasiruumi luuk lahti

60. Stabilisatsioonisüsteem on välja lülitatud

61. Vihmasensor

62. Viga mootori töös

63. Tagaklaasi soojendus

64. Tuuleklaasi automaatpuhastus


Kõik ristmikukaamerad Tallinnas

2 Jaanuar 2019 (00:00:00)

Kõik ristmikukaamerad Tallinnas
Kõik ristmikukaamerad Tallinnas

Clutch, How does it work?

29 November 2018 (21:02:11)

 

Why you should not PARTIALLY press the Clutch ?

29 November 2018 (20:56:59)

 

Maanteameti infokiri

29 Juuni 2018 (20:47:41)

 

_______________________

Lehed: «« « 1 2 3 4 5 6 » »» Loe algusest